Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    24°C
Zgłaszanie wypadku do placówek KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

 

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem, a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

 

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy (w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście, listownie, telefonicznie lub mailowo. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

 

Najbliższa Placówka Terenowa KRUS, do której należy zgłosić wypadek na terenie powiatu nowodworskiego i legionowskiego, znajduje się w Nowym Dworze Maz. przy ul. Okrzei 3, tel: 22 775 26 26, e-mail: nowydwormazowieckiatkrus [dot] gov [dot] pl.

05-06-2020
Plenerowe miejsca rekreacji zostaną odkażone i…
04-06-2020
Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla…
04-06-2020
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
03-06-2020
Konkurs fotograficzny Powiatowej Instytucji…