Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, śnieg
    śnieg
    3°C
Budżet Gminy Wieliszew na 2021 rok uchwalony!

Na ostatniej sesji Rady Gminy Wieliszew, która obyła się 29 grudnia 2020 r. radni przy większości głosów uchwalili nowy budżet na 2021 r.

 

We wtorek, 29 grudnia 2020 r., o godz. 10.00 w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie XXVI sesji Rady Gminy Wieliszew. Podjęto szereg uchwał, a wśród nich tę dotyczącą budżetu Gminy Wieliszew na 2021 rok.

Wszyscy Radni zapoznali się wcześniej z projektem Uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, dyskutowano o niej również wcześniej podczas poszczególnych Komisji Rady Gminy. Następnie szybko doszło do głosowania, w którym budżet został przyjęty większością głosów: 14 radnych było za, 1 wstrzymał się od głosu.

 

W budżecie Gminy Wieliszew na 2021 r. przyjęto plan dochodów ogółem 115 167 683 zł, natomiast wydatki ogółem w wysokości 120 241 360,54 zł.  Znaczną jego część stanowią inwestycje, zaplanowane są na nie wydatki w wysokości 15 620 156 zł

Zadania inwestycyjne założone w budżecie:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku – 4,7 mln zł

- budowa bazy sportowej przy SP w Łajskach – 5,55 mln zł

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody – 450 tys. zł

- budowa dróg gminnych – 1,9 mln zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bip.wieliszew.pl

 

Poza uchwałą budżetową podjęto też uchwały w sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew

- zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2020 rok

- uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

- uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew w 2021 r.

- uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

- uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

- uchwałę w sprawie przejęcia zadania Powiatu Legionowskiego w zakresie bieżącego utrzymania dróg kategorii powiatowej w 2021 roku.

 

05-03-2021
Praca urzędu podczas epidemii
05-03-2021
Rozlicz PIT w Gminie Wieliszew
02-03-2021
Już za miesiąc spis powszechny!
26-02-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu