Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  9°C
Obwieszczenie o możliwości składania wniosków do projektu Planu Ogólnego Gminy Wieliszew w terminie do 19 kwietnia 2024 r.

PLAN OGÓLNY GMINY – AKT PRAWA MIEJSCOWEGO

W wyniku nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzonej w lipcu 2023 roku na gminy nałożono obowiązek sporządzenia planu ogólnego gminy. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Nowe przepisy zobligowały gminy do uchwalenia planu ogólnego do 1 stycznia 2026 roku.

W związku z tym Rada Gminy Wieliszew uchwałą nr LXV/624/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego gminy Wieliszew. Z końcem 2025 roku straci ważność obowiązujące obecnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew, uchwalone uchwałą Rady Gminy Wieliszew nr L/475/2018 z dnia 19 października 2018 roku.

Plan ogólny gminy będzie stanowić akt prawa miejscowego obowiązujący na terenie całej gminy Wieliszew. Będzie stanowić podstawę do uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Co będzie zawierać plan ogólny gminy?

 

W planie ogólnym gminy obligatoryjnie określone zostaną strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Dodatkowo istnieje możliwość określenia obszarów uzupełnienia zabudowy i obszarów zabudowy śródmiejskiej. 

Gminne standardy urbanistyczne zawierać będą gminny katalog stref planistycznych. Jednocześnie mogą obejmować gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej.

W planie ogólnym dopuszcza się wyznaczenie następujących stref planistycznych:

 • strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową wielorodzinną,
 • strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
 • strefę wielofunkcyjną z zabudową zagrodową,
 • strefę  usługową,
 • strefę handlu wielkopowierzchniowego,
 • strefę gospodarczą,
 • strefę produkcji rolniczej,
 • strefę infrastrukturalną,
 • strefę zieleni i rekreacji,
 • strefę cmentarzy,
 • strefę górnictwa,
 • strefę otwartą,
 • strefę komunikacyjną.

W momencie uchwalenia przez Radę Gminy planu ogólnego gminy Wieliszew, nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz nowo wydawane decyzje o warunkach zabudowy będą musiały być zgodne z ustaleniami planu ogólnego. Nie ma jednak obowiązku dostosowywania istniejących miejscowych planów do planu ogólnego. Taki obowiązek zaistnieje tylko w przypadku chęci ich zmiany.

Uchwałą nr LXV/624/2023 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 listopada 2023 roku zainicjowana została procedura planistyczna sporządzania planu ogólnego gminy Wieliszew. Zgodnie z art. 13i ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2023 roku poz. 977 z późn. zm.) uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków do projektu planu ogólnego. Wnioski będą przyjmowane w  terminie do 19 kwietnia 2024 roku.   

Wnioski do planu ogólnego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego – Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) .

Wnioski można składać:

 • listownie na adres: Wójt Gminy Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1,
  05-135 Wieliszew,
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Gminy Wieliszew,
 • elektronicznie na adres e-mail: gminaatwieliszew [dot] pl (),
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /ig48ykn017/SkrytkaESP .

 

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składając wniosek należy podać swoje imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, adres poczty elektronicznej, o ile się taki posiada.

Należy również wskazać, czy jest się właścicielem czy użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem. Można również podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wieliszew w zakładce Poradnik Interesanta ->Jak załatwić sprawę->Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości ->Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek do projektu aktu, uwaga do projektu aktu, wniosek o zmianę aktu, wniosek o sporządzenie aktu)

https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,22464,pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego-wniosek-do-projektu-aktu-uwaga-do-projektu-aktu-wnios.html

 

 

Link do obwieszczenia:

https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,22568,obwieszczenie-wojta-gminy-wieliszew-z-dnia-30-stycznia-2024-roku-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-pla.html

 

 

23-02-2024
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Komornica 01.…
22-02-2024
BLOKADA DROGI DK61 w dniu 27.02.2024
22-02-2024
Uwaga! Wnioski SIM
21-02-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na marzec