Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    6°C
Ogłoszenie Wójta Gminy Wieliszew

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków, Wójt Gminy Wieliszew ogłasza nabór wstępnych propozycji zadań do dofinansowania.
 W celu zebrania propozycji tych przedsięwzięć, Wójt Gminy Wieliszew zaprasza do składania wniosków. Zebrane propozycje wniosków będą stanowić podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina może zgłosić następnie do dofinansowania.

1. Rodzaje kwalifikujących się zadań
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 
Dotacja może zostać przyznana na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w szczególności:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10)  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11)  odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12)  modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14)  uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15)  działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16)  zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17)  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, posiadającym tytuł prawny do zabytku.

2. Uprawnieni do złożenia wniosków są właściciele zabytków.
Podmiot może złożyć wniosek udziału w trzech kategoriach:
a) do 150 000 złotych,
b) do 500 000 złotych,
 c) do 3 500 000 złotych.

3. Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wieliszew przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1,05-135 Wieliszew lub wysłać pocztą na adres urzędu lub złożyć elektronicznie wysyłając na adres skrzynki EPUAP urzędu.
4. Termin naboru – 26 stycznia 2023 r. godz. 15:00. Decyduje data wpływu do urzędu.
5.Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
6. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na propozycję zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7.   Do wniosku należy dołączyć: 

-  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej, na której znajduje się zabytek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.
8. Zasady wyboru zadań:
Wnioski rozpatrywane będą ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) walory zabytkowe i architektoniczne budynku,
2) znaczenie prac dla stanu budynku i wizerunku Gminy

9. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11. Przyznanie dofinansowania będzie możliwe po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków złożonych przez Gminę Wieliszew i po uzyskaniu promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
12. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przy czym podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania.

UWAGA!
Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod następującym adresem internetowym, w zakładce https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

 

 

 

 

16-04-2024
SESJA RADY GMINY WIELISZEW
16-04-2024
KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO…
16-04-2024
KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I EKOLOGII
15-04-2024
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI