Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie małe
    zachmurzenie małe
    29°C
Poszukiwana główna księgowa do Ośrodka Pomocy Społecznej

p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy w wymiarze 1 etatu

I. Wymagania niezbędne
1. Obywatelstwo polskie
2. Posiadane wykształcenie
· ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
· średnie, policealną lub pomaturalna szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnia praktykę w księgowości
· jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
· posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów,
3. Pełna zdolność od czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
4. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6. Znajomość przepisów ustaw; o rachunkowości , finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustawy,
7. znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
8. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
9. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz
10. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi min Exel, Płatnik, programy finansowo księgowe, płacowe)
II. Wymagania dodatkowe
1. Umiejętność pracy w zespole.
2. Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji samorządowej.
3. Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
4. Zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań.
5. Kreatywność, komunikatywność, dokładność.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1.prowadzenie rachunkowości Ośrodka oraz całości spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami,
2.wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3.dokonywanie wstępnej kontroli:
a. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4.sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz planu budżetowego, a także dokonywanie niezbędnych zmian w planie i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów,
5.terminowe informowanie organu prowadzącego o brakach w budżecie,
6.występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe oraz przygotowywanie uchwał w sprawie zmian w budżecie,
7.opracowywanie projektów zarządzeń Kierownika dotyczących spraw finansowych tj. zakładowego planu kont, inwentaryzacji, kontroli obiegu dokumentów księgowych i innych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi Ośrodka,
8.przestrzeganie procedur kontroli zarządczej w zakresie spraw finansowo-księgowych,
9.prowadzenie ksiąg inwentaryzacyjnych oraz poprawne i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątku,
10.terminowe regulowanie wszystkich zobowiązań Ośrodka,
11.wypłata i prowadzenie spraw wynagrodzeń pracowników Ośrodka, w tym świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in. listy płac, dokumentacja płacowa, karty wynagrodzeń i podatkowe),
12.prowadzenie spraw ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych pracowników i klientów Ośrodka (naliczanie nienależnie pobranych świadczeń, rozliczanie z ZUS, sporządzanie wymaganej dokumentacji),
13.wyplata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych,
14.współdziałanie z innymi pracownikami Ośrodka w celu prawidłowej realizacji zadań, które tego wymagają,
15.prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych w Ośrodku oraz dokonywanie bieżącej kontroli finansowej Ośrodka,
16.prowadzenie kontroli wewnętrznej w sprawach finansowo-księgowych Ośrodka,
17.współpraca z bankiem w zakresie obsługi Ośrodka,
18.bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
19.wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań ,które na mocy prawa i przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika należą do kompetencji Głównego księgowego.
20.współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
IV. Wymagane dokumenty
1. Podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
2. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikacje – uwierzytelnione kserokopie (kandydat może osobiście poświadczyć zgodność z oryginałem).
3. Świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy - uwierzytelnione kserokopie potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (kandydat może osobiście poświadczyć zgodność z oryginałem). W przypadku trwania zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu na danym stanowisku.
4. Podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności.
5. Podpisane odręcznie oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku..
6. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.
7. Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim.
8. podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
V. Warunki pracy
1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczanie się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej i poza nim. Bezpieczne warunki pracy.
2. Podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę w wymiarze 1 etatu
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – podpisaną własnoręcznie.
Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Główny księgowy ” należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieliszewie, Al. Solidarności 25 lub przesłać pocztą na adres 05-135 Wieliszew, Al. Solidarności 25. Termin składania dokumentów upływa 29 września 2023r. o godzinie 13.00, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Uwagi końcowe:
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję powołaną przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w celu porównania danych zawartych w aplikacji z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Wytypowani kandydaci zostaną pisemnie lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć:
- oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie: świadectw pracy, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
p.o. Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
Małgorzata Kaczyńska

 

https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,22335,po-kierownika-osrodka-pomocy-spolecznej-w-wieliszewie-oglasza-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-g.html

19-07-2024
Zakaz kąpieli
19-07-2024
KOMISJA STATUTOWA RADY GMINY WIELISZEW
19-07-2024
KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I EKOLOGII
19-07-2024
KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO