Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie umiarkowane
  zachmurzenie umiarkowane
  -4°C
SESJA RADY GMINY WIELISZEW 29 listopda, godz. 10:00

                  

RADA GMINY WIELISZEW

Zapraszam do udziału w obradach LII sesji Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r., o godz. 10.00, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LII sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Gminy /z dn. 28.10.2022 r. oraz z dn. 16.11.2022 r./.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Wieliszew jest organem prowadzącym.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu kosztów przewozu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wieliszew nieruchomości stanowiących własność Gminy Nieporęt, położonych w obrębie ewidencyjnym Michałów-Reginów gmina Wieliszew.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszewnica Stara, gmina Wieliszew.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszewnica Stara, gmina Wieliszew.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/242/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Szafirowej), gm. Wieliszew.
 20. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR, rejon ul. Kościelnej), gmina Wieliszew.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wieliszew.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad LII sesji Rady Gminy Wieliszew.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak

 

 

07-12-2023
Nowy rozkład jazdy linii 414
06-12-2023
Zebraniu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty…
06-12-2023
Planowane wyłączenia prądu
05-12-2023
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY…