Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    30°C
Udzielone przez radnych jednogłośnie

We wtorek, 14 czerwca br. odbyła się najważniejsza sesja Rady Gminy Wieliszew w roku, podczas której udzielono wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew Pawłowi Kownackiemu.

Podobnie jak w poprzednim roku, Wójt przedstawił Radzie Gminy Raport o stanie gminy za 2021 r. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Wójta, a w szczególności realizację polityki gospodarczej, oświatowej, społecznej, kulturowej i sportowej gminy.

zdjecie 1

Nadmienić trzeba, że podobne informacje przekazywane są radnym gminy Wieliszew podczas sesji, przygotowywane przez kierowników referatów i dyrektorów jednostek organizacyjnych. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat. Swoje stanowisko przedstawić mógł również każdy radny, jak również mieszkaniec. W głosowaniu nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania Radni zagłosowali jednogłośnie pozytywnie.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem wójta z wykonania budżetu i informacją o stanie mienia gminy oraz odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedstawionym sprawozdaniu finansowym. Po dyskusji radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, została przyjęta jednogłośnie 15 głosami. Wójt Paweł Kownacki podziękował za pozytywną ocenę oraz podziękował radnym, sołtysom oraz pracownikom za dobrą współpracę na rzecz gminy Wieliszew.

zdjęcie 2

 

zdjęcie 3

 

23-06-2022
Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego
22-06-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na lipiec
21-06-2022
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie…
15-06-2022
Dziękujemy za pomoc Obywatelom Ukrainy