Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    16°C
Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Cyfrowa Polska oferuje granty, których celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, tablet, laptop i dostęp do Internetu) zostaną zakupione przez Gminę Wieliszew w liczbie uzależnionej od liczby wniosków, które złożą rodzice dzieci lub pełnoletni uczniowie z rodzin byłych pracowników PPGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) i otrzymanego dofinansowania.

Dokumenty (oświadczenie, wniosek oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru*) można składać w sekretariatach szkół na terenie Gminy Wieliszew lub w Urzędzie Gminy Wieliszew (uczniowie uczęszczający do szkół z poza terenu Gminy Wieliszew) w terminie

od 4 października do 22 października 2021 r. 

Zakupiony sprzęt komputerowy będzie wydawany na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:

  • komputer/laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej,
  • rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
  • rodzic zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy Wieliszew lub w miejscu zamieszkania rodzica.

* Rodzic/opiekun prawny wypełnia dokumenty pn. wniosek rodzica i oświadczenie rodzica.
Uczeń pełnoletni wypełnia dokumenty pn. wniosek ucznia i oświadczenie ucznia.

 Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

UWAGA!!! 

W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia, (wymóg nieobligatoryjny).

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

logo CPCP

 

19-10-2021
Sprzedaż biletów miesięcznych na LISTOPAD
18-10-2021
Odpowiedzialni społecznie 2021 - KONKURS
15-10-2021
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
15-10-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu