Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, bezchmurnie
  bezchmurnie
  25°C
Wybory Sołtysa wsi Topolina 2023

ZARZĄDZENIE NR 96/2023

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 13 września 2023r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołeckich wsi Topolina

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), § 6 ust. 3, § 33 ust. 7 i § 35 ust. 2 Uchwały nr XXVI/280/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topolina (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2320, z 2019 r. poz. 2828) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

 

§ 1

 1. W związku z wygaśnięciem mandatu Sołtysa sołectwa Topolina na skutek złożenia rezygnacji, zarządzam wybory sołeckie wsi Topolina.
 2. Dla przeprowadzenia wyborów sołeckich wsi Topolina zwołuję się na dzień 23 września 2023 roku, na godzinę 15.00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Topolina.
 3. Na miejsce zebrania wskazuje się: Halę Sportową w Wieliszewie, ul. Modlińska 65

 

§ 2

Ustała się następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie wymaganego kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 4. Przedstawienie informacji n/t wygaśnięcia mandatu sołtysa.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Dokonanie wyboru sołtysa:
  1. Informacja o zasadach i trybie wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa.
  2. Zgłaszanie kandydatur na sołtysa.
  3. Przeprowadzenie głosowania tajnego.
  4. Ustalenie wyników głosowania.
  5. Sporządzenie protokołu z głosowania.
  6. Podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie zebrania.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy Wieliszew.

 

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa i ogłoszenie na stronie internetowej oraz na stronie Biuletynu Informacji Gminy Wieliszew.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

 

29-09-2023
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
29-09-2023
Debata przedwyborcza już 11 października
28-09-2023
Najnowszy numer Gazety Wieliszewskiej
27-09-2023
Sesja Rady Gminy