Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie małe
  zachmurzenie małe
  26°C
Uwaga! Wnioski SIM

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Wieliszew
Paweł Kownacki

wykonując uchwałę Rady Gminy Wieliszew nr LXI/583/2023 z 22.06.2023 r.

oraz

Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum spółka z o.o. z siedzibą w Wieliszewie

ogłaszają

nabór wniosków o najem lokali mieszkalnych,
które powstaną przy wsparciu środków budżetu państwa
na podstawie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

 

Wnioski należy składać w dniach: od 12 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdują się na stronie: https://simkznmc.pl/wieliszew/

 

Zasady przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych określa załącznik do uchwały Rady Gminy Wieliszew w nr LXI/583/2023 z 22.06.2023 r.

W uchwale LXI/583/2023 z 22.06.2023 r. Rada Gminy Wieliszew określiła dodatkowe kryteria pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych kryteriów dla wnioskodawców ubiegających się  o najem lokali mieszkalnych, które powstaną przy wsparciu środków budżetu państwa na podstawie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Każdy złożony wniosek będzie oceniany według punktacji określonej tą uchwałą.

Z ocenionych wniosków zostanie sporządzona lista rankingowa, na której umieszczone zostaną zweryfikowane poprawnie wnioski w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów.

Lista zostanie przekazana przez Wójta Gminy Wieliszew do Prezesa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum spółka z o.o. z siedzibą w Wieliszewie w celu zawarcia umów najmu między najemcą a SIM Wieliszew.

 

Kto może zostać najemcą lokalu?

Najemcą lokalu może zostać wnioskodawca, który spełnia ustawowe kryteria określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to jest:

 • w dniu objęcia lokalu - on ani osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Wieliszew;
 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego (tj. w 2023r.) nie przekroczy wartości określonych w art. 7a ust. 1 ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych oraz w art. 30 ust. 1 pkt 2a ustawy  o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Za dochód, o którym mowa, uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 1561 i 2456).

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osoby fizycznej ubiegającej się o najem w roku 2023 nie przekracza:

 • a) 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 • b) 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 • c) 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 • d) 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 • e) 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie mazowieckim tj. 7 508,56 zł oraz współczynnika 1,4.

Przyjmując te wskaźniki, średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może przekroczyć:

 • a) w jednoosobowym gospodarstwie domowym kwoty 7 883,99 zł,
 • b) w dwuosobowym gospodarstwie domowym kwoty 11 037,58 zł,
 • c) w trzyosobowym gospodarstwie domowym kwoty 15 2442,37 zł,
 • d) w czteroosobowym gospodarstwie domowym kwoty 17 870,37 zł.

Złożony wniosek wraz z załącznikami będzie podlegał weryfikacji i ocenie punktowej zgodnie z punktacją przyjętą w ww. uchwale Rady Gminy Wieliszew.

W oparciu o przeprowadzoną weryfikację i przyznaną punktację  powstanie lista wnioskodawców – najemców, która zostanie przekazana do Prezesa Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum spółka z o.o. z siedzibą w Wieliszewie w celu zawarcia umów najmu między najemcą a SIM Wieliszew.

Planowana wysokość czynszu to 19 zł/m2 (kwota szacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego).

Potencjalni najemcy będą zobligowani potwierdzić swoją zdolność czynszową jako gwarancję długoterminowego wynajmu. Potwierdzeniem zdolności czynszowej będzie wpłacenie jednorazowo zwrotnej kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

(Przykładowa kaucja za mieszkanie 50 m2 = 50 x 19 zł x 12 miesięcy = 11 400 zł).

W centrum Wieliszewa, w kwartale ulic Kościelna – J. Kusocińskiego – K.K. Baczyńskiego w Wieliszewie (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2), na działce oznaczonej numerami 44/147, 44/157, obręb Wieliszew PGR, powstanie kompleks zabudowy wielorodzinnej. Realizacja podzielona będzie w czasie na trzy etapy.

W ramach inwestycji docelowo powstanie 15 trzykondygnacyjnych budynków wielorodzinnych z pełną infrastrukturą, wyposażonych w windę, mieszczących łącznie 398 mieszkań i 4 lokale usługowe – przedszkole, lokal biurowy i dwa lokale o funkcji usługowej na parterze budynków.

Aktualny nabór:  I etap – 164 mieszkania.

W pierwszym etapie, którego dotyczy ten nabór, zostanie wybudowanych 6 bloków –  od strony ul. K.K. Baczyńskiego, w których powstanie łącznie 164 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni.

 rodzaj lokalu mieszkalnego  powierzchnia
 salon z aneksem  kuchennym + 1 pokój  37 m - 46 m
 kuchnia, salon + 1 pokój  51 m - 53 m
 kuchnia, salon + 2 pokoje  61 m - 70 m
 salon z aneksem kuchennym + 2 pokoje  61 m

Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania i zasiedlania w I etapie - 30 czerwca 2026 r.

Do każdego mieszkania przypisane będzie miejsce parkingowe, zlokalizowane na kondygnacji podziemnej pod budynkiem lub na terenie osiedla.

Lokale powstaną w systemie „pod klucz”, aby przyszli najemcy mogli zamieszkać od razu po odebraniu kluczy, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem lokalu.

Lokale mieszkalne oddawane do użytkowania będą posiadać:

 • powłoki malarskie ścian i sufitów,
 • okładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach,
 • okładziny ścian w węzłach sanitarnych, aneksach kuchennych i kuchniach,
 • wewnętrzną stolarkę drzwiową,
 • wannę lub brodzik lub kabinę natryskową, umywalkę,
 • kuchenkę z piekarnikiem – w kuchni lub aneksie kuchennym,
 • windę w budynku.

Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w I etapie  - 30 czerwca 2026 r.

Istnieje możliwość wykupienia wynajmowanego mieszkania na własność.

Osoby zainteresowane będą podpisywały ze Spółką SIM umowę partycypacji, która określi zasady, wysokość i terminy dojścia do własności.

Planowana wysokość partycypacji została określona uchwałą Spółki w wysokości 20% wartości wynajmowanego mieszkania

 

* Przykładowe rzuty mieszkań, przedstawiające rozstaw pomieszczeń dostępne jako załącznik

Rut piętra 3,5 – przedstawia rozkład mieszkań w budynku nr 3 i 5. Poszczególne kondygnacje w tym budynku mają zbliżony rozkład

Rzut piętra 2,4,6 - przedstawia rozkład mieszkań w budynku nr 2,4,6. Poszczególne kondygnacje w tym budynku mają zbliżony rozkład

Rzut Piętro – przedstawia rozkład mieszkań w budynku nr 1. Poszczególne kondygnacje  w tym budynku mają podobny rozkład

 

Wniosek o zawarcie umowy najmu (do pobrania poniżej) wraz z załącznikami należy złożyć:

osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Wieliszew ul. K. K. Baczyńskiego 1,  w Biurze Obsługi (parter budynku) w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku (do pobrania poniżej) w terminie od 12 lutego 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE z nazwiskiem wnioskodawcy oraz dopiskiem „Wniosek  o zawarcie umowy najmu – SIM” lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Adresy skrytki EPUAP Urzędu Gminy Wieliszew

/ig48ykn017/skrytka

/ig48ykn017/SkrytkaESP

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
 • opis „Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego SIM”.

O dacie złożenia wniosku (można to zrobić również listownie) decyduje data i godzina wpływu do Urzędu

Do wniosku należy dołączyć dokumenty i oświadczenia określone we wzorze wniosku (załączniki do pobrania niżej).

 

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji znajdują się na stronie: https://simkznmc.pl/wieliszew/

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Mazowsze Centrum spółka z o.o. z siedzibą w Wieliszewie pod numerem telefonu: 780 643 137,  e-mail: biuroatsimkznmc [dot] pl

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00

Wieliszew – SIM KZN Mazowsze Centrum (simkznmc.pl)

20-06-2024
Zmiany rozkładów jazdy ZTM w Warszawie w okresie…
19-06-2024
SIM - listy rankingowe
19-06-2024
Zmiana terminu wyborów sołeckich wsi Olszewnica…
18-06-2024
Planowane wyłączenie prądu